Close

VOP

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti X-group.sk s.r.o.

So sídlom: Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je X-group.sk s.r.o., Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32401/R, IČO: 50 042 378,  tel. +421911327649, e-mail: manazer@xfit.sk (ďalej len Predávajúci), adresa prevádzky: X-group.sk s.r.o., Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom. Prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej len Kúpna zmluva) medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len Zákazník). Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný  na webovej stránke  umiestnenej na internetovej adrese www.xfit.sk (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom  rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie).

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.3Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté  po dobu účinnosti  predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe prihlásenia kupujúceho cez webovú stránku môže kupujúci Zákazník vstupovať  do svojho užívateľského  rozhrania. Zo svojho užívateľského  rozhrania môže kupujúci Zákazník realizovať kúpu kreditu.

2.2 Prístup k užívateľskému účtu  je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré Zákazník získa na recepcii Xfit. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.3 Kupujúci Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu  tretím osobám.

2.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to s ohľadom na nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia tretími osobami.

 

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Typy jednotlivých možností využívania a úhrady za poskytované služby v Xfit je zverejnený na www.xfit.sk /sekcia Cenník/. Aktuálny cenník je voľne dostupný na recepcii Xfit.

3.2 Sumu za kredit môže Zákazník uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • V hotovosti na recepcii Xfit, na adrese Nám. Matice slovenskej 1713/8, Dubnica nad Váhom alebo v Hotel ALFA, SNP 874/97, Nová Dubnica
  • Bezhotovostne prostredníctvom platobného príkazu na účet Predávajúceho
  • Bezhotovostne platobnou kartou

3.3 Pri dobíjaní kreditu má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky alebo na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informácie o prevedení e-shopu. Prevody peňazí sú uskutočnené prostredníctvom bankového účtu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou odošle.

Podpísaním všeobecných podmienok alebo členskej zmluvy na recepcii Xfit dáva Zákazník Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až po dobu jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci Zákazník uvedie  pri platbe, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovania platieb.

3.4 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené  všeobecne záväznými predpismi, vystaví  Predávajúci  kupujúcemu Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví  Predávajúci kupujúcemu Zákazníkovi po uhradení sumy kreditu a pošle ju v elektronickej podobe  na elektronickú adresu kupujúceho Zákazníka.

 

4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Kupujúci nadobúda kredit zaplatením celej kúpnej ceny kreditu.

4.2 Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je zodpovedná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/.

 

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, a v znení neskorších predpisov.

5.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej ako osobné údaje).  Súhlas so spracovaním osobných údajov bol podpísaný v rámci Všeobecných obchodných podmienok alebo členskej zmluvy na recepcii.

5.3 Kupujúci súhlasí  so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim  tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretiu kúpnej zmluvy.

5.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, a to spracovateľa.

5.6 Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

5.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré  je v rozpore s ochranou osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

5.8.1 Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

5.8.2 Požadovať, aby  predávajúci alebo spracovateľ odstránil takýto vzniknutý stav.

5.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný  túto informáciu odovzdať.  Predávajúci má právo za poskytnuté informácie, podľa predošlej vety, požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení  nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného z ustanovení, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.