Close

Základné dokumenty

Prečítajte si informácie o spracúvaní osobných údajov a všeobecných obchodných podmienok.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

podľa čl. 13 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1 Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané prevádzkovateľom – obchodnou spoločnosťou: X-group.sk s.r.o., so sídlom Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 042 378, zápis v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 32401/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ neudelil poverenie na spracúvanie osobných údajov žiadnemu zástupcovi.

1.2 Osobné údaje dotknutej osoby (t. j. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú) sa spracúvajú len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone. Osobné údaje dotknutej osoby sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľov, a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom dotknutej osoby majú výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú zálohované. Zo zálohových úložísk sa osobné údaje vymažú ihneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

1.3 Dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Mgr. Jarmilu Mišúnovú, tel.: +421 911 327 649, e-mail: manazer@xfit.sk a to písomnou formou alebo osobne vo vopred dohodnutom termíne v pracovných dňoch na adrese sídla Prevádzkovateľa (ďalej len „Kontaktná osoba“).

1.4 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na tieto účely:

1.4.1 uzavretie zmluvy vrátane uzavretia zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa,

1.4.2 vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

1.4.3 priamy marketing, najmä zasielanie newsletterov a ďalších propagačných materiálov, ponúkanie produktov a služieb, vyhodnocovanie a analýza starostlivosti o klientov, štatistické spracúvanie, uplatňovanie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,

1.4.4 monitorovanie priestorov Prevádzkovateľa,

1.4.5 ďalší marketing a reklama, najmä podpora predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa, nespadajúce do rozsahu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,

1.4.6 umiestňovanie osobných údajov na webových doménach Prevádzkovateľa, propagačných a reklamných materiáloch a na profiloch Prevádzkovateľa na virtuálnych sociálnych sieťach,

1.4.7 usporadúvanie marketingových a iných súťaží,

1.4.8 ďalšie účely konkrétne špecifikované v súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

1.5 Právnym základom nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov podľa ods. 1.4.1 a 1.4.2 je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné zmluvu uzatvoriť.

1.6 Právnym základom nutnosti spracúvania osobných údajov podľa ods. 1.4.3 a 1.4.4 sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, nad ktorými neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov; súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov sa v tomto prípade nevyžaduje.

1.7 Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa ods. 1.4.5 až a 1.4.8 je udelený súhlas dotknutej osoby a v prípade osôb mladších ako 16 rokov na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby.

1.8 Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

1.8.  10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu z uzatvorenej zmluvy podľa ods. 1.4.1 alebo od okamihu, kedy je zrejmé, že nedôjde k uzavretiu zmluvy podľa ods. 1.4.2,

1.8.  10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. 1.4.3,

1.8.  15 dní pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. 1.4.4,

1.8.  10 rokov pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. 1.4.5 až 1.4.8.

1.9 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby aj príjemcom, ktorými sú sprostredkovatelia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zoznam zmluvných externých sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa je zverejnený a aktualizovaný na internetovej stránke www.xfit.sk  v časti GDPR/VOP, Informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby.

1.10 Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

1.11 Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,

II.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

2.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

2.3 Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

2.3.1 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

2.3.2 dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

2.3.3 dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 2.9,

2.3.4 osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

2.3.5 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

2.3.6 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

2.4 Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

2.4.1 na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

2.4.2 na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

2.4.3 z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

2.4.4 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

2.4.5 na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.5 Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

2.6 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

2.6.1 napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 2.9, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

2.6.2 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

2.6.3 Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

2.6.4 dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.7 Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

2.8 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

2.9 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

2.9.1 právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

2.9.2 spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

2.9.3 spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

2.10 Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 2.10.2, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

2.11 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

2.12 Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

2.13 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti X-group.sk s.r.o.

So sídlom: Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúcim je X-group.sk s.r.o., Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32401/R, IČO: 50 042 378, tel. +421911327649, e-mail: manazer@xfit.sk (ďalej len Predávajúci), adresa prevádzky: X-group.sk s.r.o., Nám. Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom. Prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej len Kúpna zmluva) medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len Zákazník). Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný  na webovej stránke  umiestnenej na internetovej adrese www.xfit.sk (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom  rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie).

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.3Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté  po dobu účinnosti  predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2 UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe prihlásenia kupujúceho cez webovú stránku môže kupujúci Zákazník vstupovať  do svojho užívateľského  rozhrania. Zo svojho užívateľského  rozhrania môže kupujúci Zákazník realizovať kúpu kreditu.

2.2 Prístup k užívateľskému účtu  je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré Zákazník získa na recepcii Xfit. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.3 Kupujúci Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu  tretím osobám.

2.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to s ohľadom na nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia tretími osobami.

3 CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Typy jednotlivých možností využívania a úhrady za poskytované služby v Xfit je zverejnený na www.xfit.sk /sekcia Cenník/. Aktuálny cenník je voľne dostupný na recepcii Xfit.

3.2 Sumu za kredit môže Zákazník uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • V hotovosti na recepcii Xfit, na adrese Nám. Matice slovenskej 1713/8, Dubnica nad Váhom alebo v Hotel ALFA, SNP 874/97, Nová Dubnica
  • Bezhotovostne prostredníctvom platobného príkazu na účet Predávajúceho
  • Bezhotovostne platobnou kartou

3.3 Pri dobíjaní kreditu má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky alebo na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informácie o prevedení e-shopu. Prevody peňazí sú uskutočnené prostredníctvom bankového účtu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou odošle.

Podpísaním všeobecných podmienok alebo členskej zmluvy na recepcii Xfit dáva Zákazník Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až po dobu jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci Zákazník uvedie  pri platbe, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovania platieb.

3.4 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené  všeobecne záväznými predpismi, vystaví  Predávajúci  kupujúcemu Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví  Predávajúci kupujúcemu Zákazníkovi po uhradení sumy kreditu a pošle ju v elektronickej podobe  na elektronickú adresu kupujúceho Zákazníka.

4. Ďalšie práva a povinnosti  zmluvných strán

4.1 Kupujúci nadobúda kredit zaplatením celej kúpnej ceny kreditu.

4.2 Za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je zodpovedná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/.

5. Ochrana osobných údajov

5.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, a v znení neskorších predpisov.

5.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej ako osobné údaje).  Súhlas so spracovaním osobných údajov bol podpísaný v rámci Všeobecných obchodných podmienok alebo členskej zmluvy na recepcii.

5.3 Kupujúci súhlasí  so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim  tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretiu kúpnej zmluvy.

5.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, a to spracovateľa.

5.6 Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

5.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré  je v rozpore s ochranou osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

5.8.1 Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

5.8.2 Požadovať, aby  predávajúci alebo spracovateľ odstránil takýto vzniknutý stav.

5.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný  túto informáciu odovzdať.  Predávajúci má právo za poskytnuté informácie, podľa predošlej vety, požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení  nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného z ustanovení, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.